Ar dzimšanas dienas torti nosvinēti skolas 90 gadi

Ar dzimšanas dienas torti nosvinēti skolas 90 gadi

20.novembris ir Mazzalves pamatskolas dzimšanas diena, jo 1930.gada 20.novembrī  šī skolas ēka tika iesvētīta un tajā skolasbērni ienāca uz palikšanu. Valstī esošās epidemioloģiskās situācijas dēļ plašāka  svētku svinēšana izpalika, rudenī tika atcelts arī plānotais skolas salidojums, bet… kaut arī šaurā lokā, tomēr svētki tika svinēti – ar svētku pusdienām, ko sarūpēja pavāres, un dzimšanas dienas tortes gabaliņš tika katram, kurš šajā dienā bija skolā.

SKOLA.

Mazzalves pamatskola ir Neretas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde, kas patstāvīgi organizē un īsteno izglītības procesu, nodrošina izglītojamajiem vispusīgas iespējas apgūt vispārējās pamatizglītības programmu 1.-9. klasēs ar mērķi nodrošināt izglītojamo tālākās izglītības karjeras iespējas izglītību turpināt vidusskolā vai profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, kā arī piedāvā kopienai un tuvākā reģiona sabiedrības vajadzībām un pieprasījumam citas atbilstošas izglītības programmas, arī pirmsskolas izglītības programmu bērniem no pusotra gada vecuma.

Tagadējā Mazzalves pamatskola izveidojusies no bijušās Ērberģes pagasta skolas, kas bija izvietota Ērberģes muižā. Mazzalves pamatskola šogad svin nozīmīgu jubileju -180. gadadienu, kopš Ērberģē sākās skolēnu apmācība, un 90 gadus, kopš skolēni mācās šajā skolas ēkā. Vēstures avotos pirmās ziņas par skolu Mazzalves pagastā atrodamas , sākot ar 1840./41.mācību gadu – tur minēts, ka muižas skolā lasīšanu un baznīcas lūgšanas mācījās 39 zēni un 30 meiteņu, mācību laiks bija no 1.novembra līdz 31.martam.

Skolas ēka atrodas 19.gs. Latvijas muižu arhitektūrai raksturīgā celtnē un ir Ērberģes muižas ansambļa centrā. Apbūves ansambli ieskauj bijušā muižas īpašnieka barona F.fon Hāna ierīkotais ainavu tipa parks. Gar skolu tek Susējas upe. Skolu sargā trīssimtgadīgais ozols.

Skolas ēkā senais, vēsturiskais savienots ar moderniem tehnoloģiskiem risinājumiem. Estētiski un mūsdienīgi iekārtoti mācību kabineti ir aprīkoti ar modernu mācību tehniku.

SKOLOTĀJI.

Mazzalves pamatskolā 2020./21.mācību gadā mācās 105 skolēni, strādā 16 skolotāji. Ja vaicā, kas Mazzalves pamatskolā mainījies kaut vai pēdējo 10 gadu laikā, šķiet, uzskaitījums varētu būt krietni garš. Nemainīga palikusi pedagoģiskā kolektīva darba kvalitāte. Vairumam skolotāju Mazzalves pamatskola ir pirmā un daudziem arī vienīgā darba vieta. Darbā ielikta sirds. Skolā ienākuši jauni skolotāji – Mazzalves pamatskolas absolventi atgriežas savā skolā kā skolotāji. Trešā daļa skolotāju ir šīs skolas absolventi. Droši varu apgalvot, ka pēdējo 10 gadu laikā mainījies skolotāju darba stils, mainījušās apmācību metodes, arvien noteiktāk skolā ienāk jaunās informācijas tehnoloģijas. Pedagogi katru gadu izglītojas, pilnveido savas profesionālās iemaņas. Mazzalves pamatskola bija izraudzīta kā viena no 100 pilotskolām, kas aprobēja jauno izglītības saturu.

DARBOŠANĀS PROJEKTOS.

Būtiskākais, manuprāt, ir tas, ka skola kļūst arvien demokrātiskāka, atvērtāka. Skolēni un skolotāji iesaistās dažādos projektos. Ar ESF projektu un pašvaldības finansējumu skolā darbojas atbalsta personāls – pedagoga palīgs, karjeras konsultants, psihologs, logopēds. Projektu ietvaros skolēniem ir iespēja apmeklēt Latvijas izcilākās kultūras vietas, piemēram, Marka Rotko muzeju, Valsts Mākslas muzeju, Nacionālo operu un baletu, pašiem pabūt Latvijas iecienītākajos dabas objektos, piemēram, redzēt Ventas rumbu, Siguldu, Abavas ieleju, apmeklēt teātra izrāde Nacionālajā un Dailes teātrī…Skolēniem bijusi iespēja pildīt ķīmijas, fizikas un robotikas laboratorijas darbus Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes laboratorijās. Mūsu skolēni iesaistās arī starptautiskos projektos, piemēram, dabas pētniecības projektā “Globe” kopā ar dabaszinību skolotāju Andu Freimani, skolēnu grupa pērn kopā ar angļu valodas skolotāju Sandru Lozinu starptautiskā projektā Erasmus+ Polijā darbojās starptautiskā jauniešu nometnē kopā ar poļu un turku jauniešiem.

SKOLĒNI.

Mazzalves pamatskola lepojas ar labiem mācību darba rezultātiem. Mūsu audzēkņi ar panākumiem startē starpnovadu un valsts olimpiādēs, dažādos konkursos un sacensībās. Pēdējo gadu augstākie panākumi bijuši matemātikas, vēstures un latviešu valodas olimpiādēs. Absolventi iestājas un sekmīgi mācās prestižās vidējās mācību iestādes, piemēram, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā, Āgenskalna Valsts ģimnāzijā. Skolēni aktīvi iesaistās ārpusstundu dzīves organizēšanā, dažādu interesantu projektu izstrādāšanā un realizēšanā.

 AR SKATU NĀKOTNĒ.

Par galveno uzdevumu turpmākajā darbā skolas kolektīvs ir izvirzījis vietējās kopienas pieprasījuma īstenošanu iespējami labākā kvalitātē. Tieši pēc vecāku pieprasījuma aizvadītajā mācību gadā Mazzalves pamatskolas paspārnē tika atvērta pirmsskolas izglītības programma bērniem no pusotra gada. Skolas kolektīvs cenšas ieraudzīt katra skolēna talantus un tos attīstīt, kā arī atbalstīt savus skolēnus, ja kaut kas ne īpaši veicas.

Žanna Miezīte