Kompetenču pieeja mācību satura apguvē tiek īstenota

Kompetenču pieeja mācību satura apguvē tiek īstenota

Mazzalves pamatskolas skolotāji, darbojoties ESF projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” kā pilotskolas skolotāji , ievieš skolas ikdienā dažādus pozitīvus jauninājumus, kas padara skolēniem saistošāku un jēgpilnāku mācību procesu. Stundās daudz tiek izmantotas pētnieciskā darba metodes, skolēni dara daudz praktisku lietu, veic novērojumus arī ārpus klases telpām – skolas pagalmā, pie skolas esošajā parkā, skolas gaiteņos, intervē skolasbiedrus, pagasta iedzīvotājus…Lai to labāk varētu izdarīt, stundu sarakstā ir dubultstundas. Novēroto, praktiskos darbus skolēni mācās pierakstīt, analizēt, prezentēt. Aktuāls mācību procesā ir darbs pāros, grupās, kur skolēni mācās sadarboties. Lai padziļinātu skolēnu zināšanas, priekšmetu skolotāji izmanto mācību vizītes uz dažādiem uzņēmumiem gan pagastā, gan novadā, gan valstī, organizē teātru, operas un baleta izrāžu apmeklējumus. Mazzalves pamatskolā kļuvis par tradīciju reizi mēnesī organizēt tikšanos ar kādu latviešu mūziķi.

Stundas bieži tiek organizētas tā, lai skolēniem veidotos starppriekšmetu saite – piemēram, skolēni apgūst intervēšanas prasmes latviešu valodas un sociālo zinību stundās, bet apkopojumu veic matemātikā un diagrammas veido informātikas stundās. Literatūras stundās tiek apgūta arī māksla uzstāties uz skatuves, scenogrāfija u.tml. 

Skolēniem skolā ir iespēja izmantot tehnoloģiju iespējas – skolā ir WI-FI bezvadu savienojums, 7 mācību kabinetos ir digitālās tāfeles, ko skolotāji veiksmīgi izmanto mācību procesa dažādošanai un skolēnu digitālo prasmju pilnveidei. Tad arī skolēnu telefoni kļūst par mācību līdzekļiem, nevis traucēkļiem.

  Šajā mācību gadā kompetenču pieeju mācību satura apguvē īsteno pirmsskolā, kur strādā pēc jaunajām programmām, īpašu vērību pievēršot bērnu izziņas veicināšanai un pašvadīšanai. Bērni daudz iet dabā, vēro, darbojas praktiski.

Nākamajā mācību gadā pēc jaunajiem pamatizglītības standartiem sāks strādāt 1., 4. un 7.klases. Lai mums viss izdodas!