Par bibliotēku

Bibliotēkas vadītāja Daiga Pabērza, latviešu valodas un literatūras, dizaina un tehnoloģiju skolotāja

Bibliotēkas uzdevums:

 • Mācību literatūras un daiļliteratūras bērniem komplektēšana,
 • audzināšanas darbs,
 • izglītošanas darbs,
 • informatīvi izglītojošais darbs
 • Iesaistīšanās skolas pasākumu organizēšanā
 • Lasītprasmes veicināšana
 • Jaunākās mācību un daiļliteratūras apsekošana, komplektēšana

Bibliotēkas rādītāji

 • Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:- 82 (tai skaitā bērni un jaunieši līdz 18 gadiem-68,
 • pieaugušie-14)
 • Krājums- 3916 (tai skaitā mācību literatūra-2217)
 • Bibliotēka piedāvā skolēniem  2020. gadā lasīšanai jaunāko bērnu literatūru, tai skaitā,,Bērnu žūrijas-2020” grāmatas.
 • Turpinās Mazzalves skolas lasītāju sacensība ,,Skolas Bērnu žūrija -2020”. nolikums-bibliotēkā

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama www.kulturasdati.lv

Bibliotēkas vēsture

 • Mazzalves skolas bibliotēka veidojusies apmēram no 1935.gada.
 • Pēc Latvijas Valsts prezidenta K.Ulmaņa Darudzīgā aicinājuma dāvināt skolām grāmatas Mazzalves skola laikā no 1935. gada 28. janvāra līdz 1936. gada 1. augustam saņēma davinājumā 113 grāmatas, gleznas par 384 Ls un naudu 25 Ls.

Ziņu par  šo eksemplāru uzskaiti vai  dokumenta bibliotēkā nav, kā arī pašu eksemplāru nav.

 • Pēc Otrā Pasaules karaskolas bibliotēku pamazām veidoja pēc vienotiem LPSR skolu modeļiem. Bibliotēkas fondu piepildīja dažāda padomju propagandas literatūra. Taču pozitīvi bija tas, ka padomju gados skolas no Valsts Izglītības ministrijas saņēma visas valsts finansētās mācību grāmatas, metodisko literatūru un bērnu daiļliteratūras grāmatas, kuru uzskaite tika veikta pēc to gadu prasībām.
 • No 1966. gada skolas bibliotēkas vadītājs bija skolotājs Artūrs Hauks. Skolotāja A. Hauka vadībā 1981. gadā bibliotēku ierīkoja skolas trešajā stāvā, kur tā atrodas vēl šodien.
 • Pēc 1990. gada pārmaiņām Latvijā bibliotēkas fonda saturs mainījās. Tika norakstīts simtiem novecojušu un  pēc satura nepiemērotu  grāmatu.
 • No 1993. gada 1. novembra par bibliotekāru strādāja skolotāja Inese Ziemele.
 • Laika posmā no 1995. gada līdz 1999. pacilātības noskaņojumā, atceroties vēsturisko Ulmaņa Draudzības aicinājumu, valstī atkal atskanēja aicinājums dāvināt grāmatas skolām.  Šai akcijai atsaucās  Amerikas latvieši -Ilmārs Stiebrs, Austrālijas – Latvijas biedrība (Melnburnā) un tās priekšsēdis Gunārs Bajinskis, Latvijas Kultūras fonds, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības valde, Sorosa fonds un citi.
 • Tā pildījās grāmatu plaukti- gan ar skolai atbilstošu, gan neatbilstošu literatūru.
 • Skolu bibliotēkas kā atsevišķas skolas vienības Latvijā tika sakārtotas un noformētas tikai šī gadsimta sākumā, kad ieviesa bibliotēku informāciju sistēmas ALISE elektronisko kopkatalogu un katrai bibliotēkai piešķīra bibliotēku reģistra numuru.  Arī Mazzalves skolas bibliotēkai tāds tika piešķirts.
 • No 2000. gada par bibliotekāri sāka strādāt skolotāja Daiga Pabērza. 2011. gadā notika pieslēgšanās ALISE kopkatalogam, 2015.gadā veikta pamatīga inventarizācija. Pašlaik uzskaitē ir mūsdienīgas bērnu grāmatas un mācību literatūra.
 • Bibliotēka veic 2 galvenās funkcijas: lasītāju apkalpošanu (grāmatu izsniegšana un palīdzība informācijas meklēšanā) un mācību un bērnu daiļliteratūras iegādi, uzskaiti, kā arī iesaistās skolas pasākumu veidošanā.