Mācās arī skolotāji

Mācās arī skolotāji

Janvārī 9 Mazzalves pamatskolas skolotāji, kuri iesaistīti ESF projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, skolā organizēja kursus, ko vadīja mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” lektore. Kursos skolotāji dalījās pieredzē un apguva jaunas zināšanas par līdzdalību izglītības procesa īstenošanā un izglītojamā problēmjautājumu risināšanā, iepazinās ar jaunākajiem atbalsta līdzekļiem pedagogiem. Īpaši uzmanība tika akcentēta uz klasvadību un mācību procesu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai, preventīvo darbu ar izglītojamo. Skolotāji apguva arī dažus jaunus mācību paņēmienus, ko veiksmīgi var izmantot klases audzinātāja stundās, kā arī mācību stundu organizēšanā, un šīs zināšanas skolotāji kursu laikā arī praktiski izmēģināja.

Skolotāji kopumā atzina, ka mūsu skolā darbs ar jauniešiem, kuriem nepieciešams psiholoģiskais un pedagoģiskais atbalsts, ir pozitīvi vērtējams. Liels atbalsts skolēniem ir klašu audzinātāji un īpaši pozitīvi skolēni novērtē pedagoga palīga sniegto atbalstu. Atsevišķiem skolēniem ļoti nepieciešama logopēda palīdzība, ko skolēni, ja vien ir vēlēšanās, var saņemt. Nedaudz traucē fakts, ka psihologs pieejams tikai vienu reizi nedēļā, nevis kādā konkrētā krīzes situācijā.

Skolotāju kolektīvs kopā veido individuālās atbalsta programmas, izvērtējot, kuru mācību priekšmetu apguvē visvairāk nepieciešama palīdzība, un tad šo programmu kopā ar skolēnu semestra laikā realizē.

Kursos gūtas jaunas atziņas, kuras skolotāji liks lietā, veidojot jaunas individuālās programmas izglītojamajiem.