Mazzalves pamatskola akreditēta uz 6 gadiem,  direktoram augsts novērtējums

Mazzalves pamatskola akreditēta uz 6 gadiem, direktoram augsts novērtējums

12.-16.oktobrī Mazzalves pamatskolā norisinājās Izglītības kvalitātes valsts dienesta organizētā plānotā akreditācija un direktora darba izvērtējums. Tika izvērtēts skolas pašvērtējums, kurš katru gadu tiek publicēts skolas mājas lapā, izanalizēta pedagogu kapacitāte, izglītības dokumentu atbilstība ārējiem normatīvajiem aktiem, izskatīti skolēnu mācību sasniegumi, skolas darba sistēma. Sakarā ar Covid-19 stundu vērošana notika tiešsaistē, atsevišķas stundas 3., 6., 9.klasē akreditācijas komisijai analīzei tika nosūtītas videoierakstā. Bija intervijas tiešsaistē ar skolas vadību, skolotājiem, pašvaldību, skolas padomi, vecākiem, notika aptaujas vecākiem, skolotājiem un skolēniem.

Beidzot ekspertu komisija savu darbu ir beigusi. Pēc saspringta darba nedēļas garumā akreditācijas komisijas vērtējums skolai ļoti pozitīvs – skola akreditēta uz 6 nākamajiem gadiem, saņemot visās jomās un kritērijos tikai labu un augstāko “ļoti labi”  novērtējumu. Īpaši atzinīgi novērtēts skolas materiāli tehniskais nodrošinājums un iestādes sadarbība ar citām institūcijām. Arī direktora Aivara Miezīša darbs atzinīgi novērtēts ar “ļoti labi” novērtējumu, īpaši izceļot direktora stratēģisko redzējumu un skolas mērķu un uzdevumu kvalitatīvu izpildi.

Žanna Miezīte