Mazzalves pamatskolā aprobē jauno pieeju mācību saturā

Mazzalves pamatskolā aprobē jauno pieeju mācību saturā

Mazzalves pamatskola ir starp tām 100 Latvijas pilotskolām, kuras aprobē jauno pieeju mācību satura apguvē ESF projektā ”Kompetenču pieeja mācību saturā” (nr.8.3.1.1/16/I/002).  Jau pirms  pilnveidoto pamatizglītības un vispārējās izglītības standartu oficiālās ieviešanas skolotāji tika aicināti padomāt, ko jau tagad var mainīt savā darbā klasē, lai mācības padarītu jēgpilnākas un mūsdienīgākas. Akcentu maiņa, kas nepieciešama pilnveidotā mācību satura sekmīgai ieviešanai, uzsver skolotāju sadarbības nozīmi mācību plānošanā katrā skolā un regulāru pieredzes apmaiņu starp kolēģiem. Katrai pilotskolai ir savs kurators no projekta vadības grupas, kurš sadarbojas ar skolu, vēro stundas un iesaka veidus, kā labāk sagatavoties jaunā standarta apguvei, kurš ar šī gada septembri tiek ieviests pirmsskolā, bet ar nākamo mācību gadu tiks uzsākts 1., 4., 7. un 10.klasēs.

Jaunajā mācību pieejā uzsvērta skolotāja lomas maiņa– lai nodrošinātu mūsdienīgu izglītību mainīgu zināšanu apstākļos, skolotājam jākļūst par mācību procesa vadītāju, rosinot skolēnu aktīvu iesaisti, pretstatā gatavu zināšanu nodošanai.

Būtiski ir palīdzēt skolēniem apgūt mācīšanās stratēģijas jebkurā mācību jomā, lai viņiem dzīvē būtu nepieciešamais instrumentārijs, ko viņi prastu izmantot jaunās, nepazīstamās situācijās. Piemēram, matemātikā svarīgi skolēniem iemācīties tādas stratēģijas kā “domāt no beigām” vai “mini un pārbaudi”; vēsturē – kā izvērtēt, vai dotais informācijas avots ir ticams; latviešu valodā – kā noteikt teksta galveno domu. Skolotājam, plānojot mācības, svarīgi mainīt akcentus no “mācīt –ko?” uz “mācīt–kā?”. Jēgpilni uzdevumi, sistemātisks atbalsts skolēnam un caurspīdīga klases sistēma ar skaidriem noteikumiem dod iespēju skolēnam uzņemties lielāku atbildību pār mācību procesu un mācīties patstāvīgi. Arvien biežāk Mazzalves pamatskolā stundās skolēni nesēž solos, bet strādā grupās, dodas ārā no klases, veic praktiskus uzdevumus skolas telpās un pagalmā, veic projektu darbus, pētījumus, iesaistās dažādās ārpusklases aktivitātēs, kas cieši saistītas ar mācībās apgūtā praktisku pielietojumu.

Mazzalves pamatskolā skolotāji cenšas ieviest jaunās pieejas, vada atklātās mācību stundas un kopā debatē, kas un kā būtu veiksmīgāk darāms.

Žanna Miezīte