Pedagoga palīgs palīdz atvērties “PuMPuRam”

Pedagoga palīgs palīdz atvērties “PuMPuRam”

Jau divus mācību gadus Mazzalves pamatskola darbojas ESF projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (saīsināti “PuMPuRS”), kurā esam guvuši finansējumu pedagoga palīga nodrošināšanai skolā.

Katru semestri tiek apzināti skolēni, kuriem visvairāk nepieciešams pedagoģiskais vai psiholoģiskais atbalsts, pedagogi izstrādā individuālo atbalsta programmu, kuru kopā realizē, vajadzības gadījumā piesaistot izglītības psihologu.

Visvairāk pozitīvu atsauksmju gan no skolotājiem, gan vecākiem, gan pašiem projektā iesaistītajiem skolēniem ir par pedagoga palīga Astras Vinovskas darbu. Skolotāja Vinovska atrod pieeju katram bērnam, ir atbalsta persona, cilvēks, ar ko var izrunāt visas sasāpējušās lietas, kopā mācīties. Astra Vinovska mācību laikā bieži gāja kolēģu stundās, sēžot blakus kādam konkrētam projektā iesaistītam bērnam, palīdzēja viņam apgūt mācību vielu. Atsevišķās stundās pedagoga palīgs strādāja ar skolēnu citā telpā.

Īpaši pedagoga palīga atbalsts nepieciešams tagad – attālinātās mācīšanās laikā, jo skolēni apjūk jaunajā situācijā, ne vienmēr spēj patstāvīgi apgūt jauno mācību vielu. Tad talkā nāk skolotāja Astra Vinovska. Cik stundu nav nostrādāts WhatsAppā, cik norunāts pa telefonu! Pat to, kā strādāt dažādās e-platformās, bieži palīdz apgūt pedagoga palīgs. Paldies skolotājai Astrai Vinovskai par ļoti vajadzīgu atbalstu skolēniem un ieinteresētību viņu izaugsmē! Viņa palīdz atvērties bērniem kā pumpuriem.