Projektā “PuMPuRS” atbalsta jauniešus grūtajā attālināto mācību laikā

Projektā “PuMPuRS” atbalsta jauniešus grūtajā attālināto mācību laikā

Mazzalves pamatskola aktīvi iesaistās projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai “ (Nr.8.3.4.0/16/I/001), īsi saukts “PuMPuRS”. 2020./2021.mācību gada 2.semestrī Mazzalvē 16 skolēniem tiek sniegts papildus atbalsts. Skolēniem palīdz no projekta finansēts pedagoga palīgs Astra Vinovska, kura sniedz konsultācijas atsevišķos mācību priekšmetos un vienkārši uzmundrina, atbalsta, palīdz sakārtot dienu, kad šajā attālināto mācību laikā kaut kas nojucis, iekavējies. Šajā sarežģītajā attālināto mācību procesā, kad trūkst tikšanās ar klasesbiedriem, nepietiekamas ir tiešas sarunas ar priekšmeta skolotājiem (tikai ZOOM-ā un TEAM-ā), pedagoģisks un tīri cilvēcisks atbalsts jauniešiem ir ļoti nepieciešams. Projekta mērķis ir atbalstīt jauniešus, attīstīt viņu individuālās spējas tajos mācību priekšmetos, kuros ir grūtības. Projekta finansējums ir liels atbalsts skolai atbalsta personāla nodrošināšanā, jo mērķdotācijas šo jautājumu risināšanai nav pietiekamas. Ir ļoti labi, ka gan vecāki, gan skolēni ir sapratuši “PuMPuRA” atbalsta lietderību un izmanto piedāvātās iespējas. Skolotājai Astrai Vinovskai liels, liels paldies, jo skolēni viņai uzticas, viņai lūdz palīdzību un, protams, to saņem jebkurā laikā pat vairāk, nekā to prasa skolotājas darba pienākumi.

Skola atbalsta savus audzēkņus arī tīri materiāli – 8 skolēniem pagaidu lietošanā ir izsniegtas skolas planšetes, lai varētu nodrošināt attālinātās mācības. Visiem skolotājiem un skolēniem ir sagatavota vienota mācību platforma Office vidē. Arī tas atvieglo mācību darbu, kad skolotāji un skolēni var darboties tiešsaistē.