Projektā “PuMPuRS” atbalsta jauniešus iekavētā attālināto mācību laikā apguvē

Projektā “PuMPuRS” atbalsta jauniešus iekavētā attālināto mācību laikā apguvē

Mazzalves pamatskola aktīvi iesaistās projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai “ (Nr.8.3.4.0/16/I/001), īsi saukts “PuMPuRS”. Mazzalvē 2021./2022.mācību gada 1.semestrī ir izstrādāta individuālā programma 7 skolēniem, viņiem tiek sniegts papildus atbalsts. Projektā ir iesaistīti 4 pedagogi. Skolēniem palīdz no projekta finansēti pedagoga palīgi, ir papildus konsultācijas atsevišķos mācību priekšmetos. Šajā sarežģītajā laikā pedagoģisks un tīri cilvēcisks atbalsts jauniešiem ir ļoti nepieciešams. Projekta mērķis ir atbalstīt jauniešus, attīstīt viņu individuālās spējas tajos mācību priekšmetos, kuros ir grūtības. Projekta finansējums ir liels atbalsts skolām atbalsta personāla nodrošināšanā, jo mērķdotācijas šo jautājumu risināšanai nav pietiekamas. Ir ļoti labi, ka gan vecāki, gan skolēni ir sapratuši “PuMPuRA” atbalsta lietderību un izmanto piedāvātās iespējas. Skolotāji saskata ieguvumus, ko sniedz šīs projekts, pirmkārt, sekmju uzlabošanā, kā rezultātā ceļas skolēnu pašcieņa un pašapziņa, mazinās risks pārtraukt mācības.

Žanna Miezīte