Starpnovadu sadarbības projekta “Sveiks, kaimiņ!” jaunatnes jomas atbildīgie piedalījās apmācībās kapacitātes celšanai

Starpnovadu sadarbības projekta “Sveiks, kaimiņ!” jaunatnes jomas atbildīgie piedalījās apmācībās kapacitātes celšanai

Aizkraukles novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 1. sadaļas Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās 1.2. apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”, par projekta “Sveiks, kaimiņ!” (identifikācijas Nr. VP2020/1.2-4) īstenošanu.

Projekta īstenošanas laikā tiek veidota sistēma, kura nodrošina iespēju jauniešiem un jaunatnes jomā iesaistītajiem speciālistiem īstenot institucionālo sadarbību Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadu ietvaros un starp novadiem, jauniešu līdzdalību novadu sabiedriskajā dzīvē, prasmju attīstību un kompetenču uzlabošanu, brīvprātības principu nostiprināšanu un izpratnes veicināšanu par jaunatnes politikas īstenošanas instrumentiem novadu kopējās Jaunatnes politikas veidošanā.

Jau iepriekšējās projekta aktivitātēs, jaunatnes jomas darbinieki veica detalizētu novadu jaunatnes darba situācijas izpēti, salīdzināšanu un izvērtēšanu, analizējot jaunatnes jomas stiprās un vājās puses, izprotot draudus un saredzot milzum daudz iespēju attīstībai, kā arī starpnovadu un starpinstitucionālās sadarbības veicināšanai. Gūtie secinājumi tika ņemti vērā kopīgu ideju radīšanai un vienotai jomas attīstīšanai.

Lai vēl padziļinātāk izprastu iespējas jaunatnes jomas attīstībai, tika īstenota projekta aktivitāte Nr.7 “Pēc iedvesmas uz Gulbeni”, kuras ietvaros jaunatnes darbinieki un novada jaunieši devās uz Gulbenes novada jauniešu centru “Bāze”.No Neretas apvienības braucienā piedalījās Rūta Leite no Neretas un Zanda Zariņa no Mazzalves, kā arī jaunatnes darba koordinatore Žanna Miezīte. Pieredzes apmaiņas brauciena mērķis bija iepazīties ar jaunatnes jomas darbu Gulbenes novadā,  uzzināt par jauniešu motivēšanas veidiem un aizgūt labās prakses piemērus sava darba pilnveidošanai. Tikšanās reizē Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” pārstāvji dalījās ar savu pieredzi, izrādīja centra telpas un atbildēja uz aktuālajiem jautājumiem. Pieredzes brauciena dalībniekiem bija iespēja salīdzināt, cik tālu jomas attīstībā esam mēs un nospraust mazos soļus, kā virzīties tālāk, pārņemot kādas vērtīgas idejas. Dalībnieki atzinīgi novērtēja gan iegūtās zināšanas, gan iespēju būt kopā neformālā gaisotnē, lai vēl labāk iepazītu viens otru un spētu sadarboties kopīgu mērķu īstenošanā.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros